Nhiệm vụ - Quyền hạn hội viên

Quyền của hội viên

 1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.
 3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
 4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.
 5. Được giới thiệu hội viên mới.
 6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.
 7. Được cấp thẻ hội viên.
 8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.v
 9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Nghĩa vụ của hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
 3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.
 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.
 5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.
Xem thêm
Những nét mới trong năm 2005

Những nét mới trong năm 2005

Tổng kết công tác năm 2005 Hội Kế toán TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ vững vai trò đầu đàn của “gia đình” Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Danh sách hội viên

Danh sách hội viên

Chi hội 1 - Cty Phát triển công nghiệp Tân Thuận;Chi hội 2 - Sở Thương mại;Chi hội 3 - Cty Kiểm toán AISC

Giới thiệu HAA

Giới thiệu HAA

Hội Kế toán Thành phố đựơc thành lập theo Quyết định số 4320-QĐ-UB/HH-DN ngày 21 tháng 12 năm 1994 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã được 10 năm. Qua quá trình hoạt động, Hội đã kết nạp được hơn 1.000 hội viên, với 42 chi hội.

HAA : 20 năm xây dựng và phát triển

HAA : 20 năm xây dựng và phát triển

Tháng 10 năm 1994, Hội Kế toán Thành Phố Hồ Chí Minh (“HKTTP”) được thành lập theo Quyết định số 43/VP-HKTVN ngày 28/10/1994 của Trung ương Hội Kế toán Việt Nam. Đến ngày 21/12/1994 Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh ra Quyết định số 4320-QD-UB/HH-DN cho phép thành lập Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn xin gia nhập hội

Đơn xin gia nhập hội

Hội viên cá nhân: là công dân Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế tán thành Điều lệ Hội, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, nhiệt tình hoạt động Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội, có thể trở thành Hội viên chính thức nếu có một trong ba điều kiện...

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh