Chính sách huy động và đầu tư nguồn lực tài chính cho đội ngũ trí thức - Thực trạng và giải pháp

Đội ngũ trí thức là nguồn lực quan trọng và đặc biệt quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật, trong sự nghệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là trong Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, cách mạng công nghệ số, tạo nên sức mạnh của quốc gia trong việc hoạch định và triển khai chiến lược phát triển đất nước. Vấn đề đặt ra là, để phát huy vai trò, tăng cường sự đóng góp của trí thức khoa học công nghệ, cần có những chính sách, giải pháp đầu tư và huy động nguồn lực tài chính để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam.

Bài viết của PGS.TS Đặng Văn Thanh * Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 8/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Xem thêm
Thực trạng sử dụng phần mềm kế toán tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Đà Nẵng

Thực trạng sử dụng phần mềm kế toán tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Đà Nẵng

Tương quan giữa tỷ số vốn chủ sở hữu với nguy cơ bị hủy niêm yết của doanh nghiệp phi tài chính

Tương quan giữa tỷ số vốn chủ sở hữu với nguy cơ bị hủy niêm yết của doanh nghiệp phi tài chính

Quan điểm lập quy và khung lý thuyết về áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp

Quan điểm lập quy và khung lý thuyết về áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp

Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

Nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân tại TP. HCM

Nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân tại TP. HCM

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh