Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Mục đích của bài viết mô tả và phân tích việc áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)/Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và những ảnh hưởng đối với chất lượng thông tin trong báo cáo tài chính. Chất lượng thông tin báo cáo tài chính sẽ được kiểm tra thông qua các đặc điểm định tính của thông tin: thông tin thích hợp, trình bày trung thực, khả năng so sánh, tính kiểm chứng của thông tin, tính so sánh và tính kịp thời của thông tin. Kết luận cho rằng, chất lượng thông tin báo cáo tài chính được nâng cao từ việc áp dụng IAS/IFRS.

The paper determinesthe adoption of International accounting standards (IAS)/ International financial reporting standards (IFRS), impacts on the quality of financial information. The quality of financial information is verified on qualitative characteristics of financial statements: relevance, faithful representation, comparability, verifiability, timeliness, and understability. In conclusion, the quality of financial information is improved by adoption of IAS/IFRS.
Từ khóa: Chuẩn mực kế toán, chất lượng thông tin báo cáo tài chính, áp dụng IAS/IFRS, VAS.

(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2019 của TS. Nguyễn Thị Hồng Vân – NCS.Ths Đỗ Thị Lan Hương.

Kính mời độc giả xem chi tiết tại file đính kèm)

Xem thêm
Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tỉnh Vĩnh Long

Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tỉnh Vĩnh Long

Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam

Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán của doanh nghiệp tại TP.HCM

Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán của doanh nghiệp tại TP.HCM