Một số vấn đề về kế toán xuất kho vật tư theo quy định tại Thông tư 107/2017-TT-BTC

TS. Lê Thanh Bằng

Học viện Ngân hàng

 

Tóm tắt

Bài viết trao đổi một số vấn đề về kế toán xuất kho vật tư theo quy định tại Thông tư 107/2017-TT-BTC. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán xuất kho vật tư, nâng cao chất lượng thông tin phục vụ quản lý.

Từ khóa: nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Abstract

The article discusses some issues of accounting for issuing raw material, tool inventory as prescribed in Circular 107/2017-TT-BTC, proposing some solutions to improve  the quality of information for management

Keywords: raw materials,  tool, non business and administrative unit.

JEL Classifications: M40, M41, M49.

DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.06202328 

1. Quy định hiện hành về kế toán xuất kho vật tư

1.1. Đối với nguyên liệu, vật liệu:

- Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu ra sử dụng (nguyên liệu, vật liệu mua bằng nguồn ngân sách nhà nước) ghi:

Nợ tài khoản (TK) 611 - Chi phí hoạt động

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

- Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu ra sử dụng (mua bằng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài) ghi:

Nợ TK 612 - Chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

- Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu ra sử dụng (mua bằng nguồn phí được khấu trừ, để lại) ghi:

Nợ TK 614 - Chi phí hoạt động thu phí

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

- Cuối năm, kế toán tính toán kết chuyển từ TK các khoản nhận trước chưa ghi thu sang các TK thu (doanh thu), tương ứng với số nguyên vật liệu hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước cấp; phí được khấu trừ, để lại hoặc nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài đã xuất ra sử dụng trong năm, ghi:

Nợ TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612, 36622, 36632)

Có các TK 511, 512, 514

1.2. Đối với công cụ, dụng cụ

- Khi xuất kho công cụ, dụng cụ ra sử dụng (mua bằng nguồn ngân sách Nhà nước) ghi:

Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ

- Khi xuất kho công cụ, dụng cụ ra sử dụng (mua bằng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài) ghi:

Nợ TK 612 - Chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ

- Khi xuất kho công cụ, dụng cụ ra sử dụng (mua bằng nguồn phí được khấu trừ, để lại) ghi:

Nợ TK 614 - Chi phí hoạt động thu phí

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ

- Cuối năm, kế toán tính toán kết chuyển sang các TK thu (doanh thu) tương ứng với số công cụ, dụng cụ hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước cấp; phí được khấu trừ, để lại hoặc nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài đã xuất ra sử dụng trong năm, ghi:

Nợ TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu

Có các TK 511, 512, 514

2. Nhận xét

2.1. Ưu điểm

Các khoản thu nhập tương ứng liên quan nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng trong năm được phản ánh một lần duy nhất tại thời điểm cuối năm, giúp tiết kiệm thời gian phản ánh nghiệp vụ.

2.2. Nhược điểm

- Chi phí ghi nhận khi xuất kho, thu nhập ghi nhận tại thời điểm cuối năm, do đó trường hợp trong năm cần số liệu kế toán phân tích liên quan hiệu quả thu nhập, chi phí đối với hoạt động hành chính sự nghiệp phục vụ hoạt động quản trị không được cung cấp kịp thời.

- Cuối năm, phải tập hợp giá trị xuất kho để phản ánh thu nhập tương ứng, công việc cuối năm sẽ bị dồn; mặt khác, có thể dẫn đến nguy cơ tập hợp bị thiếu sót số liệu.

- Đối với các khoản chi phí phát sinh đủ điều kiện, đã thanh toán ngay bằng tiền hoặc rút dự toán khi phát sinh được phản ánh bút toán, đồng thời ghi nhận thu nhập tương ứng. Cụ thể: 

Theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC, khi chi cho các cho hoạt động thường xuyên, không thường xuyên; cho hoạt động viện trợ, vay nợ nước ngoài; cho hoạt động thu phí, lệ phí bằng tiền mặt, từ nguồn ngân sách nhà nước; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn phí được khấu trừ, để lại ghi:

Nợ các TK 611, 612, 614

Có TK 111 - Tiền mặt

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 337 - Tạm thu (3371, 3372, 3373)

Có các TK 511, 512, 514

Trong khi, đối với nguyên liệu, vật liệu xuất kho, thu nhập theo quy định hiện hành được ghi nhận tại thời điểm cuối năm. Điểm này đôi khi gây khó cho người học và người thực hành công việc kế toán một cách không cần thiết, do việc xử lý không đồng nhất.  

3. Kiến nghị

Theo tác giả, đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ khi xuất kho phục vụ cho các hoạt động hành chính, sự nghiệp kế toán, đồng thời ghi nhận thu nhập tương ứng. Cụ thể:

- Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ ra sử dụng, dùng cho các hoạt động hành chính, sự nghiệp ghi:

Nợ TK 611, 612, 614

Có TK 152, 153

- Đồng thời, kế toán kết chuyển sang các tài khoản thu (doanh thu) tương ứng với số nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước cấp; phí được khấu trừ, để lại hoặc nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài đã xuất ra sử dụng, ghi:

Nợ TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu

Có các TK 511, 512, 514

- Cuối năm, kế toán không phải tập hợp giá trị xuất kho để phản ánh thu nhập tương ứng, công việc cuối năm không bị dồn; mặt khác, hạn chế việc tập hợp bị thiếu sót số liệu. Do thu nhập được phản ánh cùng thời điểm ghi nhận chi phí.

- Với cách ghi nhận như trên, trường hợp trong năm cần số liệu kế toán phân tích liên quan hiệu quả thu nhập, chi phí đối với hoạt động hành chính, sự nghiệp phục vụ hoạt động quản lý được cung cấp kịp thời.

Tài liệu tham khảo

Bộ Tài chính. (2017). Thông tư 107/2017/TT-BTC, hướng dẫn các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Bộ Tài chính. (2021). Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam đợt 1.

Bộ Tài chính. (2022). Quyết định số 1366/QĐ-BTC ngày 06/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố 06 Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam đợt 2.

Quốc hội. (2015). Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

 

Nguồn: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Xem thêm
Tác động của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đến lập kế hoạch kiểm toán

Tác động của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đến lập kế hoạch kiểm toán

Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với sinh viên chuyên ngành kế toán mới ra trường

Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với sinh viên chuyên ngành kế toán mới ra trường

Ảnh hưởng của chuẩn mực và giá trị văn hóa đến hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam dưới góc nhìn của các kiểm toán viên

Ảnh hưởng của chuẩn mực và giá trị văn hóa đến hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam dưới góc nhìn của các kiểm toán viên

Phân loại và đo lường tài sản tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 09

Phân loại và đo lường tài sản tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 09

Nhân tố bất định, việc vận dụng thước đo phi tài chính và hiệu quả kinh doanh - Bằng chứng tại doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

Nhân tố bất định, việc vận dụng thước đo phi tài chính và hiệu quả kinh doanh - Bằng chứng tại doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh