Các nhân tố ảnh hưởng của khoản phải thu đến khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết Việt Nam

Bài nghiên cứu này, sử dụng dữ liệu dạng bảng cân bằng từ 373 công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội (HNX), trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, nhằm kiểm định ảnh hưởng của khoản phải thu đến khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết (CTNY) trên Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Các phương pháp ước lượng được sử dụng trong đề tài này là phương pháp bình phương tối thiểu thông thường - Pooled OLS (Pooled Ordinary Least Squares); ước lượng hiệu ứng cố định - Fixed Effects Method (FEM); ước lượng hiệu ứng ngẫu nhiên - Radom Effects Method (REM); và cuối cùng, sử dụng ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi - Feasible Generalized Least Squares (FGLS) là phương pháp phù hợp nhất, để khắc phục các lỗi trong kiểm định mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khoản phải thu có ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các CTNY Việt Nam theo mối quan hệ hình chữ U đảo ngược, nghĩa là, có tồn tại mức khoản phải thu tối ưu làm tối đa hóa khả năng sinh lợi của công ty.

Bài viết của Nguyễn Thị Lệ Hằng * Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 01/2023 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) số 14 - Doanh thu và thu nhập khác

Ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) số 14 - Doanh thu và thu nhập khác

Xác định và hạch toán giá phí tại các cơ sở đào tạo trong điều kiện tự chủ

Xác định và hạch toán giá phí tại các cơ sở đào tạo trong điều kiện tự chủ

Kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam: Cơ sở pháp lý và thực trạng

Kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam: Cơ sở pháp lý và thực trạng

Các nhân tố tác động đến việc sử dụng hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) của người làm kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam

Các nhân tố tác động đến việc sử dụng hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) của người làm kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam

Tăng cường tuân thủ kế toán, kiểm toán Việt Nam theo quốc tế

Tăng cường tuân thủ kế toán, kiểm toán Việt Nam theo quốc tế

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh