Một số vấn đề về báo cáo tình hình tài chính tại đơn vị hành chính, sự nghiệp

TS. Lê Thanh Bằng - Khoa Kế toán – Kiểm toán, Học viện Ngân hàng

Th.S. Nguyễn Văn Trọng - Khoa Kinh tế, Đại học Thành Đô

 

Tóm tắt

Bài viết trình bày một số vấn đề về báo cáo tình hình tài chính theo quy định hiện hành, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện báo cáo tình hình tài chính tại đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Từ khoá: hệ số, tình hình tài chính, đơn vị hành chính, sự nghiệp, kế toán.

Abstract

The article presents some issues regarding the financial position statement according to current regulations, thereby proposing solutions to improve the financial position report in administrative and non-business units.

Key words: ratio, financial position, administrative and non-business units, accounting.

JEL: M00, M40, M49.

1. Quy định hiện hành

Quy định hiện hành về trách nhiệm lập, biểu mẫu và các chỉ tiêu trên báo cáo tình hình tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp tại Thông tư 107/2017-TT-BTC như sau:

Trách nhiệm các đơn vị trong việc lập báo cáo tài chính: các đơn vị hành chính, sự nghiệp phải lập báo cáo tài chính năm theo mẫu biểu ban hành tại thông tư này; trường hợp đơn vị hành chính, sự nghiệp có hoạt động đặc thù được trình bày báo cáo theo chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành cụ thể hoặc đồng ý chấp thuận. Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp lập báo cáo tài chính theo biểu mẫu đầy đủ, mẫu báo cáo tình hình tài chính đầy đủ như Mẫu B01/BCTC (Ban hành Theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC).

 Các đơn vị kế toán dưới đây, có thể lựa chọn để lập báo cáo tài chính đơn giản:

Đối với cơ quan Nhà nước thỏa mãn các điều kiện:

- Phòng, cơ quan tương đương phòng thuộc Ủy ban nhân dân

cấp huyện, chỉ được giao dự toán chi ngân sách Nhà nước chi thường xuyên;

- Không được giao dự toán chi ngân sách Nhà nước, chi đầu tư phát triển, chi từ vốn ngoài nước; không được giao dự toán thu, chi phí hoặc lệ phí;

- Không có cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thỏa mãn các điều kiện:

- Đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phân loại, là đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu, hoặc nguồn thu thấp);

- Không được bố trí dự toán chi ngân sách Nhà nước chi đầu tư phát triển, chi từ vốn ngoài nước; không được giao dự toán thu, chi phí hoặc lệ phí;

- Không có đơn vị trực thuộc.

2. Nhận xét

2.1. Ưu điểm

Với biểu mẫu báo cáo tình hình tài chính dạng đầy đủ và đơn giản, cả 2 biểu mẫu này đều cung cấp thông tin tổng quát tình hình vị thế tài chính gồm: tổng tài sản, tổng nguồn vốn, nợ phải trả, tài sản thuần. Với nguồn dữ liệu như trên, có thể tính được khả năng thanh toán tổng quát, phục vụ cho việc phân tích:

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát = Tổng tài sản/Nợ phải trả

2.2. Hạn chế

Khi cần dữ liệu để tính toán một số hệ số khả năng thanh toán sâu hơn phục vụ cho việc phân tích báo cáo tài chính, biểu mẫu ở trên chưa đáp ứng được, cụ thể: hệ số khả năng thanh toán tức thời; hệ số khả năng thanh toán nhanh; hệ số khả năng thanh toán hiện thời.

Trong đó:

Hệ số khả năng thanh toán tức thời = Tiền + các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn.

Hệ số khả năng thanh toán nhanh = Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn.

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn.

3. Một số kiến nghị, đề xuất

Để tính toán được các hệ số khả năng thanh toán trên, báo cáo tình hình tài chính cần cung cấp thêm các dữ liệu: các khoản tương đương tiền; tài sản ngắn hạn; nợ phải trả ngắn hạn.

Như vậy, trên báo cáo tình hình tài chính:

Đối với mục tài sản: cần phân loại tài sản thành tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, các khoản tương đương tiền.

Đối với mục nợ phải trả: cần phân loại nợ phải trả thành nợ phải trả ngắn hạn, nợ phải trả dài hạn.

Kết luận

Biểu mẫu báo cáo tình hình tài chính đơn vị hành chính, sự nghiệp theo quy định hiện hành cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của các bên liên quan, phục vụ cho nhu cầu quản lý. Tuy nhiên, trên báo cáo tình hình tài chính cần phân loại tài sản và nợ phải trả thành ngắn hạn và dài hạn. Mặt khác, ở khoản mục tài sản ngắn hạn cần bổ sung thêm chỉ tiêu các khoản tương đương tiền, để phục vụ cho việc phân tích hệ số thanh toán của đơn vị tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Tài liệu tham khảo

Bộ Tài chính, Quyết định số 1676/QĐ - BTC, ngày 01/9/2021.

Bộ Tài chính, Thông tư 107/2017/TT - BTC, ngày 10/10/2017.

 

Nguồn: Tạp chí kế toán và Kiểm toán

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Những thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng kế toán môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam

Những thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng kế toán môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công Trường hợp thu nhập bao gồm phụ cấp thuê nhà

Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công Trường hợp thu nhập bao gồm phụ cấp thuê nhà

Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp - Mô hình tổng công ty trong hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước hiện nay

Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp - Mô hình tổng công ty trong hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước hiện nay

Vai trò trung gian của sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ và sự hài lòng trong công việc đối với mối quan hệ giữa sự nhất quán của lãnh đạo và hiệu suất công việc

Vai trò trung gian của sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ và sự hài lòng trong công việc đối với mối quan hệ giữa sự nhất quán của lãnh đạo và hiệu suất công việc

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh