Nhiệm vụ - Quyền hạn

Nhiệm vụ của Hội

 1. Tham gia với các cơ quan chức năng Nhà n­ước trong việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán và cụ thể hoá, phổ biến, h­ướng dẫn các chính sách, chế độ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán.
 2. Tổ chức và tham gia công tác nghiên cứu khoa học về tài chính, kế toán, kiểm toán.
 3. T­ư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nư­ớc có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán khi có yêu cầu.
 4. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên giúp đỡ nhau nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tài chính, kế toán và kiểm toán.
 5. Quản lý hoạt động chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của Hội viên, tuyên truyền, giáo dục Hội viên chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp Nhà nư­ớc và giữ gìn, nâng cao đạo đức nghề nghiệp
 6. Tham gia tổ chức bồi dưỡng, thi tuyển, cấp chứng chỉ hành nghề và quản lý hành nghề đối với đội ngũ kế toán và kiểm toán theo sự uỷ quyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 7. Làm tròn trách nhiệm đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hợp tác với các Hội Khoa học - Kỹ thuật trong n­ước, các Hiệp hội Kế toán Quốc tế, khu vực và Hội kế toán các nư­ớc theo qui định của Nhà nư­ớc
 8. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức thành viên và Hội viên.

Quyền hạn của Hội

 1. Đại diện cho các tổ chức thành viên và Hội viên trong các hoạt động có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.
 2. Tổ chức nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ về lĩnh vực tài chính kế toán và kiểm toán cho các tổ chức, cá nhân và hội viên khi có nhu cầu theo qui định của Pháp luật.
 3. Tổ chức bồi d­ưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến chính sách, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thông tin các thành tựu khoa học kỹ thuật về tài chính, kế toán, kiểm toán trong n­ước và ngoài n­ước cho hội viên và đội ngũ kế toán ,kiểm toán.
 4. Bảo trợ, giúp đỡ hội viên triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia đánh giá các công trình khoa học, các dự án thuộc lĩnh vực tài chính kế toán, kiểm toán.
 5. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các ch­ương trình, dự án để kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nư­ớc những giải pháp nhằm phát triển chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
 6. Xuất bản sách, tài liệu chuyên môn, tạp chí của Hội theo qui định của Pháp luật để huấn luyện, bồi dư­ỡng nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin, trau dồi đạo đức nghề nghiệp.
 7. Phát triển tổ chức và hoạt động của Hội đúng với Điều lệ đã được pháp luật thừa nhận.
 8. Đ­ược gia nhập làm thành viên và tham gia các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp trong nước, khu vực và thế giới theo quy định của Pháp luật.
Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh